Płatność dla młodych rolników 2023. Na ile można liczyć?

2023-03-21 8:58
Rolnik Roku Polski jest z gminy Włocławek! To nie koniec sukcesów regionu!
Autor: CC Pixabay.com Rolnik Roku Polski jest z gminy Włocławek. Zdjęcie poglądowe

Do 19 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 9 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Płatność dla młodych rolników 2023. Jakie są zmiany? 

Od tego roku, jak podaje Gov.pl, aby otrzymać dopłaty, trzeba m.in. stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia).

Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023.

Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie. Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznaje się do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas było to 50 ha).

Płatność przysługuje do maksymalnie 50 ha gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej.

Jak czytamy, jkeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekraczał będzie limit 50 ha, obszar zgłoszony w ramach płatności dla młodych rolników zmniejszony zostanie do tego limitu. 

Płatność przyznawana jest na okres pięciu lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników. Wniosek musi być złożony w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności rolniczej.

Od roku 2018 okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

Warunki otrzymania wsparcia

Warunkiem otrzymania pomocy będzie, jak podaje portal topagrar.pl, nieprzekroczenie 40 roku życia oraz kierowanie gospodarstwem rolnym. Oznacza to prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym osobiście (podejmowanie decyzji), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z prowadzeniem tej działalności.

Młody rolnik będzie musiał posiadać co najmniej:

  • wykształcenie zasadnicze branżowe, średnie branżowe, średnie lub zasadnicze zawodowe, lub
  • 3-letni staż pracy w rolnictwie, przy czym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:
  • podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, lub
  • był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.