Podwyżki dla nauczycieli akademickich. Rozporządzenie podpisane

2024-02-21 12:02
Nauczyciel
Autor: Pixabay.com

Minister nauki podpisał rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej. Przewiduje ono podniesienie płac od 1 stycznia 2024 r. o 30 proc.

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z 22 lutego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Oznacza to, że wynagrodzenie profesora wzrośnie z obecnego poziomu 7 210 zł do 9 370 zł. Środki na podwyżki pensji nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2024 r.

Wynagrodzenia w systemie szkolnictwa wyższego

Jak podaje gov.pl, minimalnym wynagrodzeniem profesora są skorelowane wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych PAN oraz inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym że dla:

  • profesora uczelni – nie niższa niż 83 proc.
  • adiunkta – nie niższa niż 73 proc.

– tego wynagrodzenia.

Określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa także na szereg innych świadczeń w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, np. na wysokość:

  • łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora jaką może otrzymać student,
  • miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni,
  • dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora,
  • wynagrodzenia w postępowaniach awansowych,
  • miesięcznego stypendium doktoranckiego.

Faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii, indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.