Prawie 2 mld zł na wsparcie dla studentów. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

2024-04-15 12:35
student, komputer
Autor: pixabay.com Coraz więcej firm przechodzi na czterodniowy tydzień pracy

W projekcie podziału środków na dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów w 2024 roku zaplanowano 1,6 mld zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Dodatkowo zostanie przeznaczonych 230 mln zł na remonty akademików i stołówek, a także ponad 54 mln zł na wydatki związane z przyznawaniem stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. W sumie na wsparcie dla studiujących przewidziano o 374 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. To wzrost o prawie 25 procent - podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Według ustawy budżetowej na 2024 rok środki do podziału między uczelnie wynoszą 1,6 mld zł. W podziale głównym dotacji zostało rozdysponowane 1,5 mld. Pozostała rezerwa (123,5 mln zł) przeznaczona jest do podziałów uzupełniających i korygujących w trakcie roku.

- czytamy. 

Ze środków tych będą zwiększane dotacje m.in. na dodatkowe zapotrzebowania uczelni spowodowane wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, a także w związku ze zmianą od 1 października 2024 roku kryterium dochodowego uprawniającego studenta do otrzymania stypendium socjalnego. Próg ten zwiększy się z 1 294,4 zł do 1 570,5 zł (netto) na osobę w rodzinie studenta.

Stypendia dla studentów i doktorantów

O 178 mln zł zwiększy się dotacja na świadczenia dla studiujących. Obejmie ona: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Formy pomocy materialnej dla studentów:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi