Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej trafił do konsultacji

2024-06-19 13:10
Dlaczego wyją syreny w Rzeszowie i na Podkarpaciu? [1.08.2023]
Autor: RitaE/pixabay.com Dlaczego wyją syreny w Rzeszowie i na Podkarpaciu? [1.08.2023]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Projekt otrzymał już numer i został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 21 czerwca br.

Przygotowane regulacje usuną lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Z tekstem projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak podaje gov.pl, projektowana ustawa określa m.in.: zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny; organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności oraz zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej. Proponowane rozwiązania zawierają także zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach; zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony, a także zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej. Przygotowane przepisy odnoszą się także do kwestii związanych z finansowaniem ochrony ludności i obrony cywilnej.

System sprawdzonych rozwiązań

Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta o już działające struktury. Chodzi o to, aby optymalnie wykorzystać istniejące zasoby. To przede wszystkim potencjał Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, struktur zarządzania kryzysowego, Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz organizacji pozarządowych. 

Przygotowane rozwiązania powierzają koordynację funkcjonowania systemu ochrony ludności na poziomie centralnym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie on wspierany przez Rządowy Zespół Ochrony Ludności. Zespół będzie organem opiniodawczo-doradczym administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony ludności i obrony cywilnej. Wzmocniona zostanie również rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na poziomie centralnym RCB będzie wiodące w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowanie ludności przez zagrożeniami.

- podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.