Miasto czeka na wnioski

2023-10-02 8:52
Nabór wniosków na stypendium kulturalne
Autor: UM Gniezno

Trwa nabór wniosków na stypendium przyznawane przez miasto Gniezno, którego patronem jest Sławomir Kuczkowski. Otrzyma je osoba zajmująca się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami z przeznaczeniem na realizację określonego przedsięwzięcia.

Wysokość stypendium to 3500 złotych netto (na rękę). Otrzymać je może osoba przymierzająca się do realizacji od lutego do listopada 2024 roku przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydania katalogu, publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym i artystycznym, animacji kultury, edukacji artystycznej i kulturalnej, badań nad kulturą, zarządzania kulturą, o ile działania te dotyczą miasta Gniezna,

- czynnym udziale w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych, odbywających się poza Gnieznem,

- osiągnięciach artystycznych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,

- gromadzeniu i/lub opiece nad zabytkami związanymi z miastem Gnieznem oraz działaniach zmierzających do upowszechniania ich szerokim gronom odbiorców.

Stypendium może otrzymać osoba, która mieszka, uczy się lub prowadzi swoją działalność artystyczną i kulturalną na terenie miasta Gniezna, i która to działalność wprost związana jest z kulturą, twórczością artystyczną lub zabytkami miasta Gniezna. Wnioski wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami w formie papierowej oraz elektronicznej (CD, DVD) można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (biuro podawcze) do 15 października. Pełny pakiet dokumentacji powinien zawierać:

- wniosek stypendialny,

- portfolio lub dokumentację potwierdzającą dotychczasową działalność artystyczną, kulturalną lub wszelkie aktywności związane z opieką nad zabytkami (recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audiowizualne, katalogi, informacje dotyczące otrzymanych nagród i wyróżnień),

- co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku stypendialnego, przy czym nie może być to podmiot składający dany wniosek,

- zgodę osoby ubiegającej się o stypendium (w przypadku złożenia wniosku przez organizację/instytucję).

Rozpatrzenia wniosków dokona do 22 października komisja powołana przez prezydenta miasta. Wyniki naboru na stypendia zostaną ogłoszone do 10 listopada.