Marszałek województwa zachodniopomorskiego z absolutorium

2022-05-26 14:39
Zarząd woj. zachodniopomorskiego z absolutorium za wykonanie budżetu 2021
Autor: Materiały prasowe Zarząd woj. zachodniopomorskiego z absolutorium za wykonanie budżetu 2021

Władze samorządu województwa Zachodniopomorskiego otrzymały absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Decyzja podjęta została w czwartek, 26 maja 2022 roku podczas XXXIV sesji zachodniopomorskiego sejmiku. Za było 19 radnych województwa, a przeciw 11.

– Działania Zarządu Województwa, w kontekście raportu, pokazujemy w pewnych obszarach, w podziale na 10 przyjętych polityk. Dużym motorem napędu i rozwoju regionu jest nie tylko sam budżet województwa, ale w dużej części są to Fundusze Europejskie, które inwestujemy na Pomorzu Zachodnim. Są też to inne fundusze, które „przechodzą” przez nasz budżet. To m.in. fundusze centralne w postaci dotacji  rządowych czy celowe – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Podejmowane działania, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju województwa, realizowane były w ramach poszczególnych obszarów, 10 polityk: kapitału oraz spójności społecznej, gospodarczej, rynku pracy, edukacyjnej, ekologicznej, turystycznej, kulturalnej, ochrony zdrowia, transportowej i samorządowej. W każdej wymienionej sferze realizowany był szeroki wachlarz aktywności i projektów, a znaczna część przedsięwzięć dofinansowana była z Funduszy Europejskich, w tym Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

W raporcie czytamy, że: „W IV kwartale, w porównaniu z I kwartałem 2021 r., został odnotowany wzrost wartości współczynnika aktywności zawodowej (wzrost o 3,2 p. proc.) oraz wskaźnika zatrudnienia (2,7 p. proc.). W 2021 r. odnotowano także wyraźny spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Od stycznia do grudnia liczba osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy osób, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. na poziomie 7,1% (w styczniu wynosiła 8,8%)”.

Natomiast w obszarze polityki ochrony zdrowia sporym wyzwaniem było m.in. dostosowanie opieki zdrowotnej do uwarunkowań epidemiologicznych. Wydatki na realizację zadań w 2021 r. wyniosły 32,5 mln zł. To środki m.in. na budowę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, staże medyczne, działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktykę zagrożeń zdrowotnych czy wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia. Ponadto w obszarze zdrowia w 2021 r.  w ramach RPO WZ podpisano 40 umów o dofinansowanie, w których łączna kwota dofinansowania środkami UE wyniosła 111,4 mln zł.

W raporcie znajduje się także podsumowanie dotyczące prac prowadzonych na drogach wojewódzkich. I tak korzystając ze środków UE oraz własnych województwa, przebudowanych zostało 45,76 km odcinków dróg, kontynuowanych jest 35,69 km, realizacja kolejnych odcinków tj. przeszło 188 km dla których przygotowana jest dokumentacja projektowa będzie realizowana od 2022 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, z czego 53,82 km rozpocznie się w 2022 r. Jednocześnie do 2025 r. ze środków własnych województwa zaplanowano przebudowę odcinków dróg uzupełniających inwestycje wykonywane w ramach RPO WZ 2014-2020 o długości ok. 40 km/rocznie.

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na koniec ubiegłego roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 37,2 mln zł. Warto podkreślić, że nadwyżka operacyjna osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysoki poziom 280,3 mln zł, stanowiący ponad 24,5% dochodów ogółem, co jest istotne do oceny możliwości zaciągania kredytów oraz dalszego rozwoju województwa. Zadłużenie Województwa Zachodniopomorskiego na koniec 2021 roku wyniosło 393,5 mln zł i wynika z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.