Urzędnicy obsłużą mieszkańców w galerii handlowej

2013-10-25 8:32

Urząd Mia­sta Kra­ko­wa uru­cho­mi punkt ob­słu­gi miesz­kań­ców w ga­le­rii han­dlo­wej "Bro­no­wi­ce". Pod­pi­sa­no umowę w tej spra­wie. Miesz­kań­cy będą mogli tam za­ła­twić m.​in. mel­du­nek, spra­wy zwią­za­ne z pra­wem jazdy czy wy­ro­bić dowód oso­bi­sty.

Urząd Mia­sta Kra­ko­wa uru­cho­mi punkt ob­słu­gi miesz­kań­ców w ga­le­rii han­dlo­wej "Bro­no­wi­ce". Pod­pi­sa­no umowę w tej spra­wie. Miesz­kań­cy będą mogli tam za­ła­twić m.​in. mel­du­nek, spra­wy zwią­za­ne z pra­wem jazdy czy wy­ro­bić dowód oso­bi­sty. - Chcę, żeby miesz­kań­cy mieli bli­żej do urzę­du. Dla­te­go tam, gdzie jest to moż­li­we, two­rzy­my punk­ty ob­słu­gi. Stąd ini­cja­ty­wa utwo­rze­nia ko­lej­ne­go ta­kie­go punk­tu dla naj­czę­ściej od­wie­dza­nych przez miesz­kań­ców wy­dzia­łów - spraw ad­mi­ni­stra­cyj­nych i ewi­den­cji po­jaz­dów – po­wie­dział pre­zy­dent Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski. Pod­kre­ślił, że o utwo­rze­niu punk­tu w ga­le­rii "Bro­no­wi­ce" za­de­cy­do­wa­ła lo­ka­li­za­cja. Nowa pla­ców­ka Urzę­du Mia­sta za­cznie dzia­łać zaraz po otwar­ciu ga­le­rii, pod ko­niec li­sto­pa­da. Zaj­mie ok. 40 m kw. w łatwo do­stęp­nym miej­scu na I pię­trze ga­le­rii, obok ru­cho­mych scho­dów i wyj­ścia na par­king. Kra­ko­wia­nie będą mogli tam za­ła­twić mel­du­nek, dowód oso­bi­sty oraz spra­wy zwią­za­ne z pra­wem jazdy, do­wo­dem re­je­stra­cyj­nym, re­je­stra­cją i pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Punkt bę­dzie czyn­ny od po­nie­dział­ku do so­bo­ty, od godz. 10 do 18.