Dodatek osłonowy zabezpieczeniem przed ubóstwem energetycznym

2022-10-05 10:50
Dodatek osłonowy - nabór wniosków
Autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/gov.pl Dodatek osłonowy - nabór wniosków

Ma zmniejszyć rosnące ceny energii, gazu i żywności – to dodatek osłonowy. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w Polsce. W zależności od tego jak wieloosobowe jest gospodarstwo domowe i jakie ma źródło ogrzewania dodatek ten może wynieść od 400,00 zł do 1437,50 zł.

Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, wynoszącego:

- w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100,00 zł/m-c

- w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500,00 zł/m-c

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dotaku, a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje – mówi Izolda Boguta z lubelskiego ratusza.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosownego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

- gospodarstwo jednoosobowe: 400/500* zł

- gospodarstwo 2-3 osobowe: 600/750* zł

- gospodarstwo 4-5 osobowe: 850-1 062,50* zł

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe: 1 150,00-1 437,50* zł

Podane wyższe kwoty dotyczą gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza. Trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek złoży więcej niż jedna osoba – świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, ze jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego – dodaje I. Boguta.

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 roku. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektrofonicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 otrzymali środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i 2 grudnia. Natomiast ci, którzy złożyli lub złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października otrzymali/-ją dodatek osłonowy w postaci jednorazowej wypłaty w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Podstawę wyliczenia dodatku osłonowego dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do 31 lipca 2022 r. stanowił dochód osiągnięty 2 roku 2020, natomiast w przypadku wnioskodawców składających wnioski od 1.08.2022 r. do 31.10.2022 r. stanowi dochód za rok 2021 – wyjaśnia I. Boguta.

Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.