KAS : Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 000 zł zwrotu! [Audio]

2024-02-28 12:23
Ulga termomodernizacyjna
Autor: Gustawo Fring/Pexels W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć także montaż instalacji fotowoltaicznej połączonej np. z pompą ciepła

Wśród ulg podatkowych odliczanych od dochodu lub przychodu, dużym zainteresowaniem w rozliczeniach za rok 2022 cieszyła się również ulga termomodernizacyjna. Już od 2019 r. podatnik może pomniejszyć swój dochód, bądź przychód do opodatkowania o wydatki termomodernizacyjne.

Ulga termomodernizacyjna to przede wszystkim zachęta dla podatników do prowadzenia prac termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Z odliczenia ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej, według jednolitej 19% stawki podatku, ale też i opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. A zatem odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (jest to informacja o odliczeniach). Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje zarówno podatnikom podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak również podatnikom, którzy w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium Polski.

Chciałbym tutaj podkreślić, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej) pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z tego odliczenia – mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość. Z ulgi nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie, a zatem odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych, oddanych do użytku. Podatnik nie jest też obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dodatkowym warunkiem odliczenia ulgi jest cel poniesienia wydatku. Odliczeniu podlegają wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej;

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,

d) czy też całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Do odliczenia uprawnia tylko ten wydatek, który znajduje się na „liście wydatków”, czyli został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, wśród których można wymienić: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, kocioł gazowy kondensacyjny i kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, pompa ciepła wraz z osprzętem, kolektor słoneczny wraz z osprzętem, ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem – dodaje M. Deruś.

Odliczeniem objęte są również wydatki na usług takie jak wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, montaż pompy ciepła, montaż kolektora słonecznego, czy montaż instalacji fotowoltaicznej.

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem – wyjaśnia M. Deruś.

Warto zapamiętać, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczeniu nie podlegają jednak wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane lub dofinansowane a także te, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Warunek ten wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane, czyli zwrócone. Odliczeniu podlegają jednak te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik a zatem uszczuplają jego majątek. Jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką lub kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Jeśli Podatnik, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć kwoty wcześniej odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Co istotne podatnik, który odliczył wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a następnie zwrócił ulgę (poprzez korektę zeznania lub doliczenie kwot uprzednio odliczonych), odnawia swój limit w części dokonanego zwrot.

Odliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, gdzie za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT a dokładnie datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Warto podkreślić, że to na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. W przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

W województwie lubelskim w rozliczeniach za rok 2022 podatnicy z tytułu ulgi termomodernizacyjnej odliczyli łącznie ponad 454 mln zł. Odliczenie zostało wykazanie w ponad 27 tysiącach zeznań. W Lublinie 6649 tyś zeznań zawierało odliczenie ulgi termomodernizacyjnej na kwotę ponad 118 mln zł. W Zamościu odliczono ponad 34 mln zł. Odliczenie zawierał 2079 zeznań. W Kraśniku 1117 zeznań zawierało tą ulgę na kwotę ponad 17 mln 631 tyś zł. W Białej Podlaskiej ulgę wykazano w 2623 zeznań na kwotę ponad 46 mln, a w Puławach 1615 zeznań na łączną kwotę 28 mln 432 tyś zł.

Michał Deruś: Ulga termomodernizacyjna - kto i na jakich zasadach może skorzystać z tej ulgi? Posłuchaj!