KUL: Nowy rok akademicki jest pełen znaków zapytania i wyzwań

2021-10-17 15:31

"Deo et Patriae - Służ Bogu i Ojczyźnie” po raz 104. wybrzmiało w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022.

W trzecią niedzielę października, 17 października 2021 r., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, której przewodniczył i homilie wygłosił abp. Józef Górzyński, metropolita warmiński. W nawiązaniu do niedzielnego fragmentu Ewangelii mówił o drodze do dojrzałości chrześcijańskiej, którą musi przejść każdy wyznawca Chrystusa.

Droga ta prowadzi od pragnienia, by Bóg wypełniał naszą wolę do gotowości pełnienia woli Boga. To dojrzewanie do postawy sługi na wzór Chrystusa. Wiele pojęć opisujących misję Chrystusa i jego relacji z apostołami odnosi się również do świata akademickiego: mistrz, nauczyciel, uczniowie. Postawa ucznia poszukującego prawdy, jest tym, o czym najczęściej na co dzień zapominamy. Do poznania prawdy nie wystarczy wiedza, potrzebne jest jej umiłowanie. Arcybiskup, za kard. Wyszyńskim, zachęcał, by mieć odwagę myśleć, by być mądrym i nie ustawać w poszukiwaniu prawdy – mówił abp J. Górzyński.

Drugą część uroczystości tradycyjnie odbyło się na Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego. Rektor KUL, ks. Prof. Mirosław Kalinowski nie mógł być obecny na uroczystości, dlatego przemówienie odczytał ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor ds. misji i administracji.

Prymas uczył, że celem działalności wspólnoty uniwersyteckiej, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, jest dążenie do poznawania i realizowania w praktyce dwóch naczelnych wartości transcendentalnych, jakimi są prawda i dobro. Na drodze poszukiwania prawdy spotyka się na uniwersytecie praca intelektualna z pracą duchową, które wiążą się ściśle z procesem wychowania młodego pokolenia inteligencji katolickiej – słuchamy w liście Rektora KUL.

Uniwersytet prowadzi obecnie kształcenie na 51 kierunkach, w tym na uruchomionych w tym roku kryminologii, położnictwie, lingwistyce stosowanej na studiach II stopnia, a także dietetyce w Stalowej Woli. Na uczelni studiuje obecnie niemal 10 tys. studentów i doktorantów, w tym prawie tysiąc osób z zagranicy.

Nowy rok akademicki będzie dla nas wszystkich czasem pełnym wyzwań, niepewności i nowych badań. Jesteśmy dumni, że pomimo wciąż zmieniającego się świata możemy stale realizować misję Deo et Patriae. Wskazywał na to św. Jan Paweł II mówiąc, ze misją uniwersytetu jest nieustanne poszukiwanie prawdy przez badania naukowe oraz przechowywanie i przekazywanie wiedzy dla dobra społeczeństwa. Rozpoczęcie nowego roku dydaktyki jest krokiem w nieznane. Pracownicy naukowi jeszcze nie wiedza do jakich twórczych wniosków dojdą w swoich badań, studenci pierwszych lat dopiero rozpoczynają proces aklimatyzacji w nowym środowisku. Nie wiemy co przyniesie nam zmieniająca się sytuacja pandemiczna – jednak niezależnie od tych wszystkich zmieniających się okoliczności każda uczelnia wyższa musi trwać na niezmiennych podstawach programowych wypracowanych przez lata realizować sój cel jakim jest poszukiwanie prawdy o przekazywanie jej kolejnym pokoleniom - mówił ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor KUL ds. misji i administracji.

Podczas inauguracji immatrykulowani zostali studenci I roku, którzy ślubowali sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Wykład inauguracyjny, który wygłosił Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, został poświęcony zagadnieniu praworządności.

Praworządność to rządy prawa, które wiążą wszystkie organy władzy publicznej. Oznacza to, że każdy organ władzy publicznej, czy jest to sejm, czy rząd, czy sąd może działać jedynie na podstawie jednoznacznie określonej podstawy prawnej. Choć demokracja to ustrój ścierania się opinii i poglądów, to także w państwie demokratycznym prawda musi być chroniona. Przy pomocy demokracji nie da się ustalić prawdy. Prawo musi odzwierciedlać społecznie akceptowalny system wartości oparty na prawie naturalnym, które akcentuje godność osoby ludzkiej. Nie wolno nam rugować chrześcijaństwa z naszego systemu wartości, który ma leżeć u podstaw systemu prawa stanowionego w Polsce – mówił prof. P. Czarnek.  

W czasie inauguracji zostały wręczone Laury Uniwersyteckie – Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę I stopnia otrzymał ks. prof. Paweł Mąkosa, z Instytutu Nauk Teologicznych, za realizację projektu naukowego „Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”. Nagrodą II stopnia został wyróżniony dr hab. Tomasz Garbol z Instytutu Literaturoznawstwa za grant „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej” oraz współredakcję tomu „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1: Teorie i metody. Nagrodę III stopnia otrzymał prof. Marian Surdacki z Instytutu Pedagogiki za osiągnięcia naukowe, które stanowią podsumowanie długoletnich badań, współpracy międzynarodowej i aktywności społecznej.

Na zakończenie Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik przypomniał postaci dwóch wybitnych osób związanych z uniwersytetem: kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II.

To pierwsza inauguracja, gdy wyniesieni do chwały ołtarzy spoglądają na nas i przekazują nam swoje orędzie. Ciesz się Matko uniwersytecie ze swoich wspaniałych wychowanków, ze swoich wspaniałych profesorów, ze swoich dzielnych studentów - zakończył abp S. Budzik parafrazą pieśni ku czci św. Stanisława „Gaude Mater Polonia”.

W październiku 2021 roku w KUL studia rozpoczęło 3364 studentów w Lublinie oraz w Filii KUL w Stalowej Woli. Wśród 341 cudzoziemców studiujących na pierwszym roku, najwięcej osób pochodzi z Ukrainy, Nigerii i Białorusi. Po raz pierwszy na KUL rozpoczęli naukę studenci z Panamy i Kirgistanu. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 1076 osób, w tym 435 samodzielnych pracowników naukowych.