KUL: Teologia o specjalności biblijnej – tegoroczna nowość dla ambitnych

KUL rozpoczął rejestrację kandydatów na studia
Autor: Małgorzata Oroń KUL rozpoczął rejestrację kandydatów na studia

Najstarszy uniwersytet w Lublinie rekrutuje kandydatów na studia oferując nowe kierunki i specjalności. Na Wydziale Teologii KUL nabór jest prowadzony na kierunku Nauki o Rodzinie, ale także na kierunku Teologia – tutaj dla kandydatów czekają nowości.

Daje gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej czy dogmatycznej, a także moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej. Na KUL trwa rekrutacja na "Teologię" [dla studentów świeckich] z nową specjalizacją.

Nasz wydział proponuje kandydatom także to co było do tej pory, a zatem studia teologiczne na tzw. kursie B ze specjalizacją nauczycielską. W swojej ofercie mamy także Nauki o rodzinie ze specjalnościami: „Koordynator pieczy zastępczej” oraz „Opiekun osoby niesamodzielnej”. W tym roku wychodzimy z nową ofertą, zwłaszcza dla tych, którzy nie chcieliby robić specjalizacji nauczycielskiej, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę teologiczną, a zarazem rozwijać i pogłębić swoją duchowość - uruchamiamy kierunek teologiczny o specjalności biblijnej - mówi ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Teologii KUL.

W ramach specjalizacji nauczycielskiej studenci biorą udział w zajęciach z pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki. Dzięki bogatej ofercie ćwiczeń i praktyk pedagogicznych, studenci przygotowani są do pracy w szkole. Uzyskanie przygotowania pedagogicz­nego uprawnia do nauczania religii we wszystkich typach szkół, a także daje kwalifikacje do pracy w innych ośrodkach oświatowych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej. Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do wykonywania różnych zawodów i zadań społecznych.

Studenci na Teologii o specjalności biblijnej przede wszystkim nie będą zobligowani do odbywania praktyk psychologiczno – pedagogicznych, które są niezbędne na specjalizacji nauczycielskiej. Specjalność biblijna jest skierowana do osób, które chcą rozwijać swoją duchowość, które chcą pogłębiać swoją wiedzę religijną i która ma służyć im, przyszłym studentom. Ta specjalizacja jest zatem skierowana przede wszystkim do osób uczestniczących w różnego rodzaju grupach formacyjnych, stowarzyszeniach katolickich. To jest oferta, która myślę, że jest odpowiedzią na potrzeby o których słyszymy, tzn. że wiele osób uczestniczących w życiu Kościoła chciałyby pogłębić swoją wiedzę religijną, chciałyby się rozwijać duchowo, a nie mają takiej możliwości. My na tę potrzebę odpowiadamy i proponujemy studia na naszym wydziale – wyjaśnia ks. M. Brzeziński.

Studia będą realizowane w trybie stacjonarnym, jednolitym, magisterskim. Aby specjalizacja została uruchomiona musi zostać spełniony wymóg minimum 30. chętnych do rozpoczęcia procesu kształcenia.

Zajęcia w ramach tej specjalizacji będą organizowane w dni powszednie, jednak w godzinach popołudniowych lub wczesnowieczornych. Tak, aby nasi studenci mieli swobodną możliwość po pracy uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach i konwersatoriach – uzupełnia ks. M. Brzeziński.

Dla kandydatów na studia wśród oferty edukacyjnej Wydziału Teologii można także wybrać kierunek Nauki o rodzinie – pierwszego i drugiego stopnia. Wszyscy absolwenci zdobywają kompetencje i kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny. W związku z tym, są przygotowani do prowadzenia pracy z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę; udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy przez członków rodziny.

Absolwenci tego kierunku mają możliwość uzyskania zatrudnienia w instytucjach opieki społecznej, a zatem miejskie, gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej, pomocy rodzinie, ale także placówki typu domy dziecka, ośrodki adopcyjne. Oczywiście jest to praca, która jest pracą wymagającą. Mówią o tym chociażby nasi absolwenci, którzy podjęli pracę w tych instytucjach: jest to praca ciężka, odpowiedzialna i wymagająca, ale jednocześnie daje satysfakcję. Bo jest to praca z ludźmi i dla ludzi. Czasami jest to praca z ludźmi pozostawionymi samym sobie, bez opieki, często są to dzieci, czasami młodzież lub osoby dorosłe. Jest to praca trudna, wymagająca i stresująca, ale jest to też praca, która pomaga otwierać na drugiego człowieka i przynosi satysfakcję jeśli widzi się efekty w postaci np. zmiany przez podopiecznego złego środowiska w którym żył i funkcjonował na lepsze, zdrowsze i bezpieczniejsze- wyjaśnia ks. M. Brzeziński.

Rekrutacja trwa do 8 lipca. Więcej informacji na www.kandydat.kul.pl