Lubelskie: Blisko 50 mln zł 50 mln zł z Unii Europejskiej na inwestycje w opiekę zdrowotną

2022-04-11 14:21

Dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz dobrze funkcjonująca służba zdrowia to priorytety Zarządu Województwa Lubelskiego. Władze regionu po raz kolejny kierują unijne pieniądze m.in. na poprawę jakości i lepszy dostęp do usług medycznych. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście podpisał trzy umowy dla dwóch placówek medycznych.

Decyzją Komisji Europejskiej nasz region otrzymał blisko 26 mln euro w ramach Instrumentu REACT-EU, z czego prawie 5,5 mln euro z przeznaczeniem na sektor ochrony zdrowia. Pieniądze zasiliły Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL), stając się specjalną formą wsparcia walki ze społecznymi i gospodarczymi skutkami COVID-19. Ten cel wpisuje się w działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie. I to właśnie Ośrodek otrzyma 24 mln zł z Unii Europejskiej na warty 34 mln zł projekt pn. Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy centrum profilaktyczno-leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie bada przyszłych i obecnych pracowników, ale prowadzi także szeroko rozumianą opiekę ambulatoryjną. Teraz zajmie się również pacjentami po koronawirusie. To samo dotyczy naszego największego szpitala wojewódzkiego. Wierzę, że informatyzacja oraz zmiany na Oddziale Toksykologiczno-Kardiologicznym usprawnią funkcjonowanie oraz zwiększą jakość świadczonych przez placówkę usług - mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Pandemia koronawirusa okazała się jedną z najtrudniejszych prób dla systemu ochrony zdrowia i uwidoczniła obszary wymagające wsparcia, także w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Interwencja pozwoli przede wszystkim na zwiększenie działań związanych z diagnostyką i leczeniem pacjentów covidowych oraz pocovidowych (diagnostyka powikłań oraz rehabilitacja pocovidowa).

Dzięki środkom europejskim zwiększymy jakości świadczonych usług oraz rozszerzymy je o diagnostykę czy rehabilitację. Pozwoli nam to nie tylko pozyskać nowych pacjentów, ale także zapewnić lepsze warunki pracy dla lekarzy – tłumaczy Anna Rutczyńska-Rumińska, dyrektor WOMP.

Inwestycja będzie polegała na dobudowie do budynku głównego pięciokondygnacyjnego budynku (C) i dwukondygnacyjnego budynku poradni dla dzieci (E). Powstanie funkcjonalny i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny budynek. Dzięki ograniczeniu barier architektonicznych, optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni i wysokiemu standardowi gabinetów lekarskich czy sal zabiegowych inwestycja wpłynie na podniesienie poziomu komfortu pacjentów Ośrodka. Tym samym przyczyni się do poprawy jakości świadczeń. W ramach projektu zakupiona zostanie także aparatura medyczna i dodatkowe wyposażenie. Działania w ramach projektu pozwolą także na przyspieszenie diagnostyki oraz umożliwią skierowanie pacjenta (w tym pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2) do właściwego leczenia na poziomie ambulatorium.

Pierwszą inwestycją szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie będzie projekt pn. Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Placówka wyda na jego realizację 6,4 mln zł, z czego środki unijne wyniosą blisko 6,1 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych przez szpital drogą elektroniczną. Planowane do realizacji prace obejmą m.in. wdrożenie systemów i 10. e-usług informatycznych dla pacjentów, a także zwiększenie stopnia cyfryzacji szpitala. Projekt przyczyni się m.in. do poprawy dostępu do informacji medycznej dla pacjentów jak i pracowników jednostki, skrócenia czasu oczekiwania na świadczenie, poprawy jakości procesu leczenia czy podniesienia efektywności ekonomicznej jednostki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie zrealizuje także drugi projekt pn. Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie poprzez modernizację, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz jego wymianę, warty ponad 18,5 mln zł, z czego Unia Europejska wyłoży blisko ponad 17,6 mln zł. Inwestycja polega na modernizacji budynku G dla potrzeb Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego (KOT-K). Modernizacja ta będzie służyć poprawie dostępności do świadczeń udzielanych przez szpital. Chodzi m.in. o utworzenie:

  • oddzielnej, monitorowanej Izby Przyjęć dedykowanej wyłącznie pacjentom Klinicznego oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego;
  • Pracowni Hiperbarii Tlenowej;
  • 18 stanowisk monitorowanych (z zakresu m.in. toksykologii, kardiologii);
  • gabinetu USG;
  • gabinetu psychologa/psychiatry;
  • 2 gabinetów znajdujących się w tym samym budynku przeznaczonych na poradnię.
  • sali pobytu dziennego.

Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny zajmuje się przypadkami dość agresywnymi jeśli chodzi o przebieg choroby. Nową formułą jest także leczenie starszych dzieci. Niezależnie od tego, system informatyczny ma te procesy wspomóc i wyposażyć w odpowiednie instrumenty do gromadzenia, przetwarzania danych medycznych, a także wymiany między placówkami. Dzięki temu projektowi wejdziemy w pełni elektroniczną komunikację - podsumował Piotr Matej, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie.

Ponadto w ramach inwestycji zakupiony zostanie sprzęt medyczny, m.in. defibrylatory, łóżka, respiratory, kardiomonitory z centralą czy pompy strzykawkowe. Projekt wpłynie na zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, a utworzone nowe miejsca zwiększą komfort pacjentów przebywających w szpitalu czy czekających na przyjęcie.