Lublin: Nowy cmentarz komunalny – kolejny etap prac

Cmentarz
Autor: pixabay.com Cmentarz

Trwają intensywne prace w Urzędzie Miasta nad nowym cmentarzem komunalnym, który ma powstać u zbiegu ulic Zelwerowicza i Bohaterów Września. Nowy cmentarz ma być większy od dotychczas największej nekropolii na Lubelszczyźnie - cmentarza komunalnego na Majdanku w Lublinie.

Liczba miejsc grzebalnych, które są o dyspozycji pod pochówki tradycyjne na cmentarzu komunalnym na Majdanku w granicach istniejącego ogrodzenia,wynosi około 5000 miejsc pod groby murowane tradycyjne oraz 1785 pod groby urnowe.

Do tej pory aktualnie roczne zapotrzebowanie wynosiło ok. 500 miejsc pod pochówki tradycyjne, stąd szacowaliśmy, że miejsc powinno wystarczyć na ok. 10 lat. Jednak mając na uwadze, że pochówków w 2021 roku było 2180 (2020 r. - 1791, 2019 r. - 1671) oraz biorąc pod uwagę zmiany demograficzne należy założyć, że pochówków będzie przybywało w latach następnych i miejsca prawdopodobnie może wystarczyć na około 7-8 lat – tłumaczy Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Na cmentarzu na Majdanku jest około 2000 grobów nieopłaconych, które zgodnie z przepisami mogą zostać przeznaczone do likwidacji. Są to groby ziemne i pojedyncze murowane. Informacja na ten temat jest podawana do publicznej wiadomości, lista takich grobów znajduje się m.in. na stronach internetowych zarządcy cmentarza. Niemniej teren przewidziany pod nowy cmentarz komunalny zlokalizowany u zbiegu ulic Zelwerowicza i Bohaterów Września zajmuje powierzchnię ok. 50 ha.

Rezerwa terenu pod ten cel była ujęta już w planie ogólnym z 1986 r. oraz uwzględniona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2000 r. a także potwierdzona w obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2019 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przyjęty w czerwcu 2021 roku potwierdza możliwość lokalizacji na tym obszarze cmentarza komunalnego. Zakłada się lokalizację ok. 120 tys. miejsc pochówków, które szacunkowo mają zaspokoić potrzeby miasta na około 55 lat - dodaje M. Głazik.

Na cmentarzu zakłada się ulokowanie obiektów towarzyszących, takich jak: domy pogrzebowe, kaplice wyposażone w katakumby i kolumbaria oraz inne obiekty wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W sąsiedztwie projektowanego cmentarza wyznaczono strefy parkingowe, w których łącznie może zostać zlokalizowanych ok. 1200 miejsc parkingowych. Aktualnie Urząd Miasta Lublin podjął działania zmierzające do nabycia gruntów pod przyszłą inwestycję. Na terenie przeznaczonym pod cmentarz Gmina Lublin posiada kilka działek, pozostałe są własnością osób fizycznych.

Proces nabycia działek będzie przebiegał etapami, poczynając od zakupu działek, położonych od strony przedłużenia ulicy Zelwerowicza do ulicy Bukszpanowej. W tym celu z właścicielami nieruchomości zostaną podjęte negocjacje, w wyniku których zostaną określone warunki nabycia własności nieruchomości w drodze umowy. Przy zakupie większej liczby działek, dopiero będzie rozważane ewentualne funkcjonowanie cmentarza na jego części, przy dalszym zakupie gruntów na pozostałą część cmentarza - wyjaśnia M. Głazik.

W tegorocznym budżecie miasta na opracowanie dokumentacji projektowej i wykup działek pod nowy cmentarz zabezpieczonych zostało 1 mln 800 tys. zł.