Lublin: Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych – czas start!

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
Autor: Urząd Miasta Lublin Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I szkół podstawowych, które po etapie zapisu dzieci obwodowych, dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Nabór dotyczy także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rekrutujących się do oddziałów integracyjnych oraz kandydatów do oddziału sportowego.

W rekrutacji kandydatów do klas I szkół podstawowych na wolne miejsca biorą udział wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin. Placówki dysponują 713 wolnymi miejscami.

Do 18 marca w szkołach podstawowych przyjmowane były zgłoszenia kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły, którzy wyrazili chęć uczęszczania do szkoły obwodowej. Po zamknięciu tego etapu i analizie wolnych miejsc, rozpocznie się rekrutacja uczniów spoza obwodu do szkół, które nadal dysponują wolnymi miejscami. O ich przyjęciu decydować będzie spełnienie określonych kryteriów, wyrażone ilością przyznanych kandydatowi punktów. Wysoka ilość punktów przyznawana jest między innymi tym dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły, premiowane są również rodziny, które rozliczają się z podatku dochodowego w Lublinie – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym na wniosek rodzica. Kandydat wybiera maksymalnie 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin, które wskazuje we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych decydują punktowane kryteria:

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.,kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.,rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:

 • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.,
 • jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.,
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Lublina – 1 pkt,
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały zapisane do szkoły obwodowej, mogą złożyć wniosek rekrutacyjny do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem lub do klasy integracyjnej na miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Oddziały integracyjne dostępne są w:

 • Szkole Podstawowej  nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51,
 • Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13,
 • Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2,
 • Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5,
 • Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22.

Oddział sportowy - dyscyplina sportowa - pływanie, dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 23, Lublin, ul. Podzamcze 9. Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni załączyć do wniosku rekrutacyjnego orzeczenie lekarskie, które potwierdza stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale oraz pisemną zgodę rodziców, a także przystąpić do prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy i uzyskać pozytywny wynik kwalifikujący do przyjęcia do oddziału – wyjaśnia Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Wniosek rekrutacyjny znajduje się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu, w zakładce Aplikacje dla rodziców. Po wybraniu z listy punktu Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych uruchamia się panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej – dodaje J. Stryczewska.

W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne trwa do 4 kwietnia do godziny 14.00.