Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w codzienności

2023-03-14 14:35
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie
Autor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Udowadnia to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie. Placówka zaprasza na dni otwarte.

- To największa po tej stronie Wisły placówka specjalna, w której kształci się młodzież w wieku 15-24 lat w dwóch szkołach. Wśród 250 uczniów są między innymi stypendyści i laureaci ogólnopolskich konkursów zawodowych. We wtorek 14 marca prezentowała się Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Następnego dnia będzie dzień otwarty w Branżowej Szkole Wielozadaniowej - mówi dyrektor Ośrodka, Marcin Rakowski.

Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej już od 70 lat kształci młodzież na różnych kierunkach zawodowych. Przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Obecnie oferujemy trzyletnie kierunki kształcenia zawodowego: cukiernik, kucharz, piekarz, fryzjer, ogrodnik, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier logistyk, pracownik obsługi hotelowej i kelner.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i życzliwych młodzieży nauczycieli. W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki wybranego zawodu. Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe w pracowniach specjalistycznych. Uczniowie korzystają również z trzech pracowni komputerowych. Ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów cieszy się biblioteka z dużym i ciekawym księgozbiorem. Mieści się w niej także Centrum Multimedialne wraz z wypożyczalnią płyt CD i DVD. Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną z różnorodnym sprzętem sportowym, siłownią i salą relaksacyjno-rehabilitacyjną. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na boiskach szkolnych. Dla wygody uczniów większość zajęć praktycznych odbywa się na miejscu, w warsztatach szkolnych. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej, niektóre kierunki (piekarz, cukiernik, mechanik samochodowy) mają również zorganizowaną praktykę w zakładach pracy. Dla uczniów zamiejscowych zapewniamy miejsca w internacie. Wszyscy chętni mogą korzystać z tanich i smacznych posiłków w szkolnej stołówce. Po ukończeniu trzyletniego cyklu kształcenia młodzież ma możliwość przystąpienia do egzaminów. Pierwszy z nich to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez OKE w Krakowie, drugi zaś to egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Lublinie.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego. Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Klasy liczą do 8 osób. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy. W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

Edukacja obejmuje: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia teatralne, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, religię i przysposobienie do pracy (m.in. gospodarstwo domowe, prace ogrodnicze, prace biurowe, prace stolarskie, elementy szycia ręcznego i maszynowego, rękodzielnictwo.

Ośrodek mieści się przy Alei Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie. Program Dni Otwartych jest na stronie sosw1.lublin.eu