Zwycięskie projekty konkursu Lublin Akademicki

Konkurs Lublin Akademicki
Autor: UML II edycja konkursu Lublin Akademicki - grafika

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie inicjatyw akademickich, realizowanych na terenie miasta. Zgłosić można było przedsięwzięcia rozwijające potencjał akademicki Lublina, w tym konferencje, konkursy, projekty studenckie i doktoranckie, czy imprezy integrujące studentów uczelni ze społecznością lokalną. Wsparcie o łącznej wartości 57 tys. zł otrzyma siedmiu wnioskodawców.

Wszystkim laureatom składam serdeczne gratulacje i cieszę się z inicjatyw, które w najbliższych miesiącach będą realizowane z korzyścią zarówno dla środowiska akademickiego, jak i wszystkich mieszkańców. Wspieranie rozwoju akademickości naszego miasta to idea, która zyskuje poparcie wśród przedstawicieli uczelni i organizacji pozarządowych oraz studenckich, mających wpływ na rozwój miasta w sferze akademickiej. Świadczy o tym duże zainteresowanie naszym projektem i liczba zgłoszeń do udziału w konkursie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Konkursu złożono 38 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 459 tys. zł. Komisja Konkursowa wyłoniła ostatecznie siedem projektów. Wsparcie na organizację konferencji Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności otrzyma Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Poprzez to wydarzenie będzie propagować wiedzę na temat znaków jakości żywności wśród lubelskiej młodzieży oraz promować lokalny biznes związany z tą dziedziną gospodarki. Przykładem działania nakierowanego na budowanie relacji z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, wymianę myśli i doświadczeń oraz zdobycie wiedzy praktycznej poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu pielęgniarstwa będzie I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Problemy i Wyzwania Pielęgniarstwa. Jest to inicjatywa studencka, projekt Koła Naukowego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród nagrodzonych projektów znalazła się również inicjatywa Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie, która zakłada realizację trzech wydarzeń, mających na celu integrację studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy oraz zapleczem turystycznym miasta. Kolejnym zwycięzcą jest projekt Lubelski renesans – promocja architektury przez studentów i seniorów, którego celem jest popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat renesansu lubelskiego, przy wsparciu lubelskich naukowców. Jego drugim elementem będzie promocja turystyczna regionu poprzez działania integrujące studentów z seniorami. Trzy wydarzenia złożą się na VI Galę Akademickiego Lauru Dziennikarskiego – konferencję złożoną z prelekcji wyróżnionych dziennikarzy lokalnych, spotkania autorskie z red. Alojzym L. Gzellą oraz wręczenie nagród AKLAUD 2020. Podcast Akademicki pozwoli studentom oraz społeczności pozaakademickiej poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekonomii i biznesu. Z kolei nowo przybyli do Lublina studenci i naukowcy będą mogli wybrać się na cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim pod wspólną nazwą Lublin, jego skarby i atrakcje.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia II edycji Konkursu w tym zakres przyznanych środków są na stronie Urzędu Miasta Lublin.