Ratusz zaczął pracę nad ważnymi miejskimi dokumentami

2024-06-13 9:29
Warszawa
Autor: fot. Gerd Altmann/Pixabay

Chodzi o strategię ogólną rozwoju miasta i plan ogólny. Czasu na przygotowanie ich zostało już bardzo mało. Muszą wejść w życie najpóźniej w grudniu przyszłego roku.

Obowiązek przygotowania takich dokumentów wprowadziły przepisy przyjęte w ubiegłym roku. Przewodnicząca komisji ładu przestrzennego Rady Warszawy - Ewa Janczar podkreśliła, że na cykliczne zebrania komisji będą zapraszani mieszkańcy i radni, bo widać bardzo duże ich zainteresowanie tym tematem. Jednak prace nad strategia i planem ogólnym trzeba rozpocząć od uzyskania zgody Rady Warszawy. Radni zajmą się takimi uchwałami na sesji, która będzie 4 lipca.

Zgodnie z nimi rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od stycznia 2026 roku przejmują strategia rozwoju gminy i plan ogólny. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co wzmacnia samorząd lokalny w prowadzeniu polityki przestrzennej i będzie wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokumenty muszą być gotowe do końca 2025 roku i założenie miasta jest takie, by Rada Miasta w grudniu przyszłego roku mogła na jednej sesji przyjąć najpierw strategię, a później uzupełniający ją plan ogólny.

Strategia rozwoju miasta będzie modelowo pokazywała, jak ma wyglądać Warszawa w latach 2042-43. Musi być zgodna z dokumentami wyższego rzędu, jak strategia ponadlokalna czy strategia województwa. Będzie to zbiór danych przestrzennych do wyświetlania w formie elektronicznej. Strefy planistyczne będą nadawać poszczególnym obszarom miasta funkcje. Katalog tych funkcji jest określony w ustawie i jest zamknięty. Natomiast dla każdej ze stref jest dopuszczona możliwość "miksów funkcjonalnych".

Nowością są obszary uzupełnienia zabudowy, który miasto może, lecz nie musi wyznaczyć. To obszary, na których będzie możliwość wydawania warunków zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego dla danego terenu. Poza nim takie decyzje nie będą mogły być wydawane. Kolejnymi obszarami fakultatywnymi są obszary zabudowy śródmiejskiej, gdzie stosuje się szczególne przepisy budowlane dopuszczające np. mniejsze odległości między budynkami. Każda strefa planistyczna będzie musiała mieć określony profil funkcjonalny i dopisane wskaźniki urbanistyczne.

Spotkanie informacyjne w sprawie dokumentów będzie 4 września w Centrum Nauki Kopernik. Urzędnicy opowiedzą, jak cały proces będzie przebiegał. Rozpocznie się wtedy dwutorowy dialog z mieszkańcami. Będzie to ankieta na temat rozwoju miasta do 2040 r. do wypełnienia online oraz rozdawana w miejscach aktywności lokalnej. "Tego samego dnia rozpocznie się formalne zbieranie wniosków do planu ogólnego. Czas na składanie ankiet i wniosków w tej części będzie do 30 września . Natomiast konsultacje społeczne i wyłożenie do publicznego wglądu planu ogólnego, a także zbieranie uwag - we wrześniu 2025 roku.