Taksówkarze muszą postarać się o licencje

2022-12-12 7:54
Taxi
Autor: fot. Archiwum

Inowrocławski ratusz poinformował, że obecne pozwolenia są ważne tylko do 31 grudnia. Po tej dacie trzeba mieć nowy dokument. Co trzeba zrobić?

Urząd Miasta poinformowała przedsiębiorców wykonujących przewóz osób taksówką, że licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką ( bez wypisu do licencji), zachowują ważność do 31 grudnia teog roku. Licencje te podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Ale zostaną dostosowane tylko na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia. Po tym terminie licencje tracą ważność.

W związku z tym należy złożyć wniosek o dostosowanie licencji. Dokumentacja powinna zawierać: wypełniony wniosek, zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy, wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer VIN, numer rejestracyjny, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem), dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za udzielenie licencji oraz podpisana klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.