Stolica Apostolska z apelem w sprawie uchodźców

2022-04-07 16:38
Watykan
Autor: pixabay

Znaczny wzrost liczby uchodźców, spowodowany wojną w Ukrainie, wskazuje na pilną potrzebę ustanowienia trwałych mechanizmów pomocy oraz rozwiązań chroniących migrantów przed handlem ludźmi i wyzyskiem – uważa stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE.

Na konferencji sojuszu poświęconej przeciwstawianiu się handlowi ludźmi ks. Janusz Urbańczyk zauważył, że aby pomoc była efektywna, państwa muszą podwoić wysiłki i rozwinąć nowe formy ochrony, pomocy i partnerstwa. Konieczna jest współpraca między agencjami państwowymi, społeczeństwem, sektorem prywatnym i samymi uchodźcami.

„Takie działania przynoszą najlepsze rezultaty i zwracają pokrzywdzonym nadzieję” – powiedział watykański dyplomata. Ks. Janusz Urbańczyk podkreślił, że należy docenić pracę organizacji pozarządowych, w tym także należących do różnych Kościołów i zacieśniać z nimi współpracę. Są w stanie dotrzeć do odizolowanych i zmarginalizowanych społeczności, z pomocą którym nie radzą sobie większe instytucje, a nawet rządy. „Organizacje te odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu handlowi ludźmi oraz w pomocy i reintegracji osób, które przeżyły ten proceder” – stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE.

Źródło:ekai