Reintegracja społeczna z dotacjami

2023-03-02 13:29
Są pieniądze na reintegrację społeczną od marszałka woj. zachodniopomorskiego
Autor: pixaby Są pieniądze na reintegrację społeczną od marszałka woj. zachodniopomorskiego

Organizacje pozarządowe przygotowują się do realizacji projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na zaplanowane działania otrzymają dofinansowanie w wysokości 390 tys. zł ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego.

NGO’sy przyznane wsparcie przeznaczą na realizację różnych zadań, które mają pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym np. w znalezieniu pracy. Ale zaplanowano też wiele ciekawych warsztatów dla młodzieży, która wchodzi dopiero w życie, np. opuszczając placówki opiekuńczo-wychowawcze. Projekty zostały wybrane do dofinansowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacje otrzyma sześć organizacji pozarządowych. To: Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie (130 tys. zł), Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie (75 110 zł), Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział regionalny w Szczecinie (53 800 zł), Stowarzyszenie Feniks w Szczecinie (37 800 zł), Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień z Kołobrzegu (56 660 zł) oraz Fundacja MOŻESZ w Szczecinie (36 630 zł).

Najwięcej środków z konkursu otrzyma Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN”. Organizacja planuje rozszerzyć ofertę Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie poprzez działanie pn. „Nie Skreślam. Pomagam”. Głównym celem zadania jest udzielanie pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, poprzez wsparcie ich w ponownej readaptacji i reintegracji społecznej, poprawie sytuacji życiowej, zapobieganie ponownemu powrotowi do przestępstwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej.

Dotacja pozwoli m.in. na organizację pomocy stacjonarnej w ośrodku, prowadzenie spotkań informacyjnych, kampanii informacyjno-promocyjnej „Nie skreślam. Pomagam”, przygotowanie publikacji „Mapa pomocy postpenitencjarnej 2023-2025” czy organizację debaty. Współpracujący z organizacją specjaliści ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej będą wzmacniać silne strony uczestników projektu, motywować do dokonywania zmian i nawyków itp.

Natomiast w Kołobrzegu po raz trzeci realizowany będzie program „Razem możemy wszystko”. Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień prowadzić będzie grupowe i indywidualne konsultacje. W grupach odbywać się będą warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty umiejętności społecznych, trening gospodarowania własnymi środkami, ale i profilaktyka uzależnień czy nauka walki ze stresem. Indywidualne konsultacje będą prowadzone przez coacha, doradcę zawodowego, terapeutę ds. uzależnień, specjalistę ds. przemocy w rodzinie, pedagoga – trenera akademii dla rodziców.

Zaplanowane działania odbywać się będą do listopada br. Szczegóły mają pojawić się na stronach internetowych poszczególnych organizacji pozarządowych.