Zostań rodzicem zastępczym

2013-11-21 9:15 j_kubiak
Rodzina
Autor: sxc.hu

Zmieniać świadomość społeczną i promować rodzicielstwo zastępcze - to główne cele startującej w stolicy kampanii społecznej "Listy do rodziny".

Wykorzystano w niej prawdziwe historie dzieci i rodziców zastępczych, o których opowiadają krótkie spoty. Filmiki "w pigułce" pokazują np. codzienne życie w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym i motywacje ludzi, którzy zdecydowali się stworzyć rodzinę zastępczą. W kampanii wykorzystano też prawdziwe wypowiedzi dzieci trafiających do pieczy zastępczej - stąd jej tytuł "Listy do rodziny". Spoty mają być rozpowszechnione w internecie, stołecznej komunikacji. Kampanię współorganizują m.in. stołeczny Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT oraz urząd miasta. "Jeden z podstawowych celów kampanii to rekrutacja, próba dotarcia do osób, które rozważają takie przedsięwzięcie. Jesteśmy przygotowani na każdą liczbę kandydatów, którzy się do nas zgłoszą" - powiedział dyrektor Ośrodka PORT Sylwester Soćko. Drugim ważnym celem jest - jak dodał - zmiana świadomości społecznej. Według Soćki obecnie wciąż powszechnie nie odróżnia się rodzicielstwa zastępczego od adopcji, a dodatkowo nagłaśniane przez media negatywne przykłady rodzin zastępczych mogą zniechęcać potencjalnych kandydatów do podjęcia takiej działalności. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które w finale ma wrócić do rodziny biologicznej lub w przypadku odebrania jej praw rodzicielskich - trafić do adopcji. Rodzina zastępcza może być spokrewniona - mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, jak dziadkowie lub rodzeństwo; niezawodowa - może ją stworzyć zarówno dalsza rodzina, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem. Jest też forma zawodowej rodziny zastępczej - jest to rodzina, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (minimum na cztery lata), a jednemu z opiekunów wypłacane jest stałe wynagrodzenie miesięczne, rodzina otrzymuje też pieniądze za każde umieszczone w niej dziecko. Zawodowa rodzina może być specjalistyczna - przebywają w niej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieci, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym oraz małoletnie matki z dziećmi. Może też pełnić funkcję pogotowia rodzinnego - w takiej rodzinie dziecko przebywa do 4 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do momentu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka. Wszyscy zainteresowani stworzeniem rodziny zastępczej w stolicy mogą się zgłaszać do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub ośrodka PORT. Podstawowe kryteria to: bycie osobą niekaraną, niepozbawioną władzy rodzicielskiej nad biologicznymi dziećmi, bez przeciwwskazań lekarskich, zdolną do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowych. Kandydaci przechodzą kilkumiesięczne szkolenie, spotkania z psychologiem, przechodzą praktyki w rodzinie zastępczej. Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT działa od 2008 r. Oferuje wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej. Można w nim przejść pełny proces specjalistycznego szkolenia i kwalifikacji psychologicznej, uzyskując uprawnienia do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej. W umowie na lata 2011-2013 dotacja z m.st. Warszawy na ten cel wynosi ponad 2 mln zł. Jak informuje stołeczny ratusz, w Warszawie ok. 1700 dzieci jest pod opieką rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych).