Małopolska gotowa na zimowe ferie. Służby będą czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających

2023-01-11 8:35
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi „Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2023”
Autor: Urząd Wojewódzki w Krakowie Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi „Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2023”

Zakopane szykuje się  na ferie. Teraz gdy w końcu spadł śnieg, coraz więcej osób planuje przyjazd pod Giewont. Właściciele hoteli i pensjonatów przygotowują się na przyjęcie gości. Tak jak i służby, które będą czuwały nad bezpieczeństwem turystów.

– Dla uczniów z Małopolski przerwa zimowa rozpocznie się 30 stycznia i potrwa do 12 lutego. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym województwie czas ferii jest znacznie dłuższy. Małopolska to region niezwykle atrakcyjny turystycznie. Co roku gościmy przyjezdnych z całego kraju i zza granicy. Ferie to okres wzmożonych prac całej administracji zespolonej, szeregu instytucji oraz służb. Przygotowania do zimowego wypoczynku zaczęliśmy kilka tygodni temu. Tej zimy służby mają jednak znacznie więcej obowiązków. Za kilka dni w zimowej stolicy Polski – w Zakopanem – odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Służby zapewniają o swojej gotowości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi „Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2023”. Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz służb odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zakopanem.

Przez cały okres ferii trwających w Polsce od 16 stycznia do 26 lutego 2023 roku małopolska Policja będzie prowadzić działania kontrolne i profilaktyczne pn. „Bezpieczne Ferie 2023”. Na bieżąco w ramach współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi będą wymieniane informacje na temat aktualnie występujących zagrożeń oraz działań podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć związanych z zimowym wypoczynkiem.

Policjanci będą:

- zapewniać bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, na dworcach, stacjach kolejowych i autobusowych, portach lotniczych, podejmować działania prewencyjne przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi (podmioty kolejowe, SOK, SG,);

- prowadzić kontrolę miejsc zorganizowanego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami innych służb i inspekcji (PSP, Sanepid, Kuratorium Oświaty w Krakowie, straże gminne/miejskie) pod kątem przestrzegania przepisów przez organizatorów wypoczynku;

- prowadzić kontrolę miejsc gromadzenia się małoletnich pod kątem zagrożenia narkomanią, alkoholizmem lub innymi patologiami, w tym przy wykorzystaniu Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w celu ustalenia, czy nie są to osoby poszukiwane;

- prowadzić kontrolę miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem ujawnienia i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim;

- prewencyjnie oddziaływać na potencjalnych sprawców czynów zabronionych, popełnianych w miejscach wypoczynku;

- prowadzić kontrolę tzw. „dzikich lodowisk”;

- prowadzić akcje profilaktyczne w zakresie bezpiecznych zachowań podczas ferii, np. zabezpieczenia mienia przed wyjazdem;

- organizować prelekcje w miejscach zorganizowanego wypoczynku na temat bezpieczeństwa podczas ferii (bezpieczeństwo: w domu, w ruchu drogowym, w sieci);

- prowadzić działania profilaktyczne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

W pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych są również małopolscy strażacy. Funkcjonariusze przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynków dzieci i młodzieży. Stwierdzają usterki, których usunięcie warunkuje możliwość wykorzystania obiektu jako placówki zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W takim przypadku wydawane są opinie pozytywne z uwagami. Często spotykanym uchybieniem jest przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego wymaganego przepisami o ponad 100%. W takim przypadku funkcjonariusze PSP wydają opinię pozytywną z wyłączeniem części budynku, dla której nie były zapewnione właściwe warunki ewakuacji, np. ostatniej kondygnacji.

Bardzo ważne są również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w czasie trwania zimowego wypoczynku, dlatego strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP przeprowadzają również kontrole w trakcie trwania turnusów.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych strażacy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych. W obszarze tym strażacy wspierają Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Przedstawiciele państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa małopolskiego skontrolują co najmniej 20% obiektów znajdujących się w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w trakcie pobytu na poszczególnych turnusach wypoczynku ocenie podlegać będzie w szczególności: stan sanitarnohigieniczny i techniczny pomieszczeń mieszkalnych (formy wyjazdowe) oraz sanitarnych, wyposażenie techniczne obiektu, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, teren i stan otoczenia placówek wypoczynku, sposób gromadzenia odpadów stałych czy przestrzeganie zakazu palenia. Ponadto, mając na względzie stan zagrożenia epidemicznego, sprawdzane również będzie przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej czy zapewnienie opieki medycznej.

W czasie ferii zimowych Małopolski Kurator Oświaty nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa małopolskiego. Po przeprowadzonej kontroli zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku, a także umieszcza zgłoszenia w bazie prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego.

Organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce swojej siedziby. Dotyczy to również dyrektorów szkół i placówek organizujących wypoczynek w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży. Zgłoszeniu nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę trwającego do 3 dni.

Jeśli program wypoczynku obejmuje przebywanie w górach oraz korzystanie ze stoków narciarskich, organizator wypoczynku jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz regulaminach parków narodowych w górach.

Kuratorium Oświaty do 9 stycznia 2023 roku zamieściło w bazie 167 wypoczynków organizowanych przez jednostki mające siedzibę lub adres zamieszkania na terenie województwa małopolskiego. Weźmie w nich udział łącznie 5 895 uczestników. Zamieszczone w bazie zgłoszenia wypoczynku spełniały warunki określone w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na terenie województwa małopolskiego objętym nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie ferii zimowych do 9 stycznia 2023 roku zgłoszono 845 wypoczynków, w których będzie brało udział 33 780 uczestników.