KAS: Zmiany w formularzu PIT – 2

PIT
Autor: gettyimages

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza, który wpływa na obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), mający zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia.

Obowiązujący formularz jest wynikiem zmian przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą z dnia 9 czerwca 2022 r., zwaną Polskim Ładem 2.0.

Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć go w dowolnym innym momencie. Oświadczenia złożone przed 1 stycznia 2023 r. wciąż są ważne, o ile nie zmieniły się okoliczności wpływające na wysokość zaliczek. Nie ma obowiązku ich odnawiania.

W porównaniu z poprzednią wersją formularz został znacznie rozszerzony. Dotychczas oświadczenie PIT-2 pracownicy (tj. osoby pozostające w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy) składali płatnikowi (pracodawcy) wyłącznie w celu pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej – wyjaśnia Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Natomiast od 1 stycznia 2023 r. formularz ten składa się nie tylko w ww. sprawie. Służy on również w innych sprawach związanych z obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Zasadą jest jednak, że oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki PIT podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Niektóre z nich mogą być jednak składane według ustalonego wzoru, stąd Ministerstwo Finansów przygotowało i opracowało m.in. wzór PIT-2. Co ważne, płatnik uwzględnia oświadczenia/wnioski zawarte w PIT-2 najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Dotyczą one również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej – dodaje M. Deruś.

Podatnik składający oświadczenie/wniosek jest obowiązany je wycofać lub zmienić, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Dokonuje tego w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku.

Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyjątkami wniosków.

Oświadczenia i wnioski złożone według nowego wzoru ww. formularza są składane przez podatnika, jeśli nie złoży on oświadczeń i wniosków w inny sposób wskazany przez płatnika. Płatnik może bowiem wyznaczyć inny sposób przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy) – zaznacza M. Deruś.

Formularz PIT-2(9) służy obecnie do wyrażania:

1) oświadczeń:

 • w sprawie pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek.

Tutaj podatnik wskazuje, jaką część kwoty zmniejszającej płatnik ma stosować, tj.:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) albo
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł), albo
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł).

Płatnicy pomniejszają zaliczki według wskazanych w oświadczeniach proporcjach, przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana przez wszystkich płatników w miesiącu nie może przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej, czyli 300 zł. Oświadczenie to składa się nie tylko zakładowi pracy, ale również płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF (np. zleceniodawcy, zamawiającemu dzieło).

 • Kolejne oświadczenie to informacja o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,

W PIT-2 podatnik może złożyć zakładowi pracy oświadczenie, że spełnia warunki do korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, gdyż jego miejsce zamieszkania (stałe lub czasowe) znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę.

 • w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof, tj. oświadczenie o prawie do zastosowania ulgi na powrót (o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF) ze wskazaniem lat jej stosowania, ulgi dla rodzin 4+ (o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ww. ustawy) oraz ulgi dla pracujących seniorów (o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ww. ustawy).

Oświadczenie w tej części składa się płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF) oraz z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

2) Formularz PIT-2 służy także do wyrażania wniosków:

 • o niestosowanie ulgi dla młodych, i warto tutaj przypomnieć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody m.in.: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, czy z umów zlecenia, a otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.
 • o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie niepobierania zaliczek na podatek w roku podatkowym, kiedy przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w tym roku kwoty 30.000 zł.

Za pomocą ww. formularza podatnik może też wycofać uprzednio złożony wniosek/oświadczenie. Mało tego, podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Dokonuje tego w drodze nowego oświadczenia lub wniosku.