Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

17-12-2019

Od 2019 roku opłatę przekształceniową płacą wszyscy właściciele domów i mieszkań, którzy z użytkowników wieczystych gruntu stali się jego właścicielami. Poniżej znajdują się terminy składania opłat przekształceniowych w 2020 roku.

Podziel się ze znajomymi
Bydgoszcz informuje
Bydgoszcz informuje
W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2019 poz. 916 z poźn. zm.), opłata roczna wnoszona z tytułu użytkowania wieczystego z dniem 1 stycznia 2019 r. stała się opłatą przekształceniową.

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą opłaty przekształceniowe powinny zostać wniesione w następujących terminach:
- opłata za rok 2019 - do dnia 29.02.2020 r.
- opłata za rok 2020 - do dnia 31.03.2020 r.

W przypadku nieotrzymania (przed upływem terminu płatności) zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, opłaty w dotychczasowej wysokości należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego (IWM) obowiązujący dla opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

UWAGA!
W tytule wpłaty należy wpisać: „OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE” i dodać rok, którego dotyczy.

Dokonane wpłaty zostaną z urzędu przeksięgowane na właściwy rachunek bankowy, zaś jego indywidualny numer zostanie podany w zaświadczeniu, wystawionym w późniejszym terminie.

Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., najwyższa 60 % bonifikata z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje pod warunkiem:
1. zgłoszenia zamiaru wniesienia tej opłaty w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia
2. wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o jej wysokości.”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. nr 1,4,10,11.
Telefony kontaktowe:
- nieruchomości gminy Bydgoszcz - tel. 52 58 59 440 lub 52 58 58 272,
lub z końcówką 418, 286, 319, 805.
- nieruchomości Skarbu Państwa - tel. 52 58 58 190, 52 58 58 608
lub 52 58 59 235.

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto